Bahagian Kewangan Dan Perolehan

VISI

Menyumbang kepada pengukuhan kewangan ANGKASA menjelang 2020.

MISI

Merancang, melaksana dan mengawal selia kewangan ANGKASA.

OBJEKTIF

1. Menyediakan peruntukan kewangan mengurus yang mencukupi untuk setiap bahagian ANGKASA melalui program-program yang dijalankan serta mengawal selia setiap perbelanjaan berdasarkan peruntukan bagi mencapai visi dan misi ANGKASA sebagai badan puncak di samping mewujudkan sistem pengurusan kewangan yang cekap dan berkesan serta komited. Menggunakan kemudahan teknologi dengan semaksimanya dalam aspek pengurusan kewangan dan perakaunan.

2. Menyelenggara akaun semua wang yang diterima dan yang dibelanjakan dan stok yang dibeli dan dijual mengikut peruntukan di bawah Undang-undang Kecil ANGKASA (UUK) perenggan 40(e) dan 40(f).

3. Menjalankan tugas-tugas lain berhubung dengan perkara-perkara kewangan ANGKASA sebagaimana yang diarahkan oleh JKT dan JKK dari masa ke semasa dan mengikut peruntukan di bawah UUK perenggan 56 hingga 62.

PERANAN DAN FUNGSI BAHAGIAN

1. Merancang, melaksana, mengawal serta menyelaras perakaunan dan kewangan ANGKASA untuk mencapai sertamemenuhimatlamat ANGKASA.

2. Memberi khidmat nasihat kepada pembuat keputusan berkaitan perakauna ndankewangan.

3. Menyediakan penyata kewanganb ulanan dan tahunan ANGKASA berdasarkan standard dan piawaian yang telah ditetapkan.

4. Menyusun kaedah pelaburan dan mengenal pasti pulangan pelaburan yang dibuat memberi kanpulangan yang memuaskan dan selamat.

5. Mengawal dan memantau prestasi perbelanjaan bahagian serta memastikan aktiviti kewangan diuruskan denganteraturdanefisyen.

6. Menguruskandanmemastikanpembelianbarangan / perkhidmatan serta penyelenggaraan bangunan ANGKASA diperolehi, diagih, diselenggara dan dilupuskan dengan berkesan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

ENCIK SURESH KUMAR KAUR CHAND
Ketua Pegawai Kewangan
Bahagian Kewangan Dan Perolehan 

Pejabat Bahagian Kewangan Dan Perolehan Kumpulan (Tingkat 5)
Wisma Ungku A. Aziz,
Jalan SS6/1, Kelana Jaya
Peti Surat 8797, Pejabat Pos Kelana Jaya
46798 Petaling Jaya, Selangor
Telefon: +603 - 7800 8157 Faks: +603 - 7804 2209 E-mel: kewangan.angkasa@gmail.com