Bahagian Pengurusan & Pembangunan Syariah (BPPS)

VISI

Peneraju bagi koperasi dalam membangunkan kesejahteraan Ummah.

MISI

Menyediakan produk dan perkhidmatan yang berteraskan Patuh Syariah.

MOTTO

B - Bertaqwa
P - Progresif
P - Proaktif
S - Sistematik

OBJEKTIF

1. Meningkatkan kesedaran warga koperasi untuk membayar zakat individu dan zakat perniagaan koperasi.

2. Mengagihkan zakat perniagaan ANGKASA di kalangan warga koperasi yang memerlukan.

3. Menggalakkan warga koperasi yang terdiri daripada kakitangan koperasi, anggota koperasi dan pelanggan Bahagian Perkhidmatan Kredit dan Kewangan (BPKK) memberikan sumbangan melalui Program Infaq Lil-Waqf ANGKASA.

4. Meningkatkan koperasi mendapatkan Sijil Pematuhan Syariah.

5. Meningkatkan tahap pematuhan syariah di kalangan warga koperasi.

6. Membangunkan sektor koperasi melalui institusi masjid dan surau bagi kepentingan umat islam dan masyarakat sekitar.

FUNGSI

1. Menggalakkan penubuhan dan pelaksanaan operasi berasaskan patuh syariah dan menjalankan tugas-tugas sekretariat kepada Jawatankuasa Syariah ANGKASA.

2. Melaksanakan tanggungjawab sebagai wakil amil pungutan zakat koperasi dan lain-lain organisasi yang dibenarkan di negeri dengan kerjasama Majlis Agama Islam / Pusat Zakat Negeri serta membahagikan / menyampaikan zakat ANGKASA kepada asnaf mengikut ketetapan yang dibuat oleh Jawatankuasa Tadbir Kebangsaan (JTK).

3. Mengumpul dan menyelaras / mentadbir dana Infaq Lil-Waqf koperasi / anggota koperasi ahli dan lain-lain dengan nasihat / pemantauan Jawatankuasa Hisbah Skim Infaq Lil-Waqf ANGKASA.

4. Menggalakkan penubuhan koperasi kariah masjid dan surau sebagai platform pembangunan ekonomi ummah.

5. Pada amnya, melakukan apa-apa aktiviti yang berkaitan untuk mencapai semua atau sebahagian daripada tujuan-tujuan Jawatankuasa Pengurusan dan Pembangunan Syariah.

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

TUAN HAJI AZHAR HAMZAH
Pengurus Besar 
Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Syariah ANGKASA

Unit 510, Tingkat 4, Blok C
Glomac Business Centre
No.10, Jalan SS 6/1, Kelana Jaya 
47301 Petaling Jaya, Selangor
Petaling Jaya, Selangor 


Telefon: +603 - 7884 6789 / +603 - 7884 6613 Faks: +603 - 78846677                      

Emel: azhar.angkasa@gmail.com / azhar@angkasa.coop


UNIT PEMATUHAN SYARIAH

PENGENALAN

Koperasi merupakan salah satu daripada sektor ekonomi yang semakin berkembang pesat di Malaysia. Penubuhan dan aktiviti yang dijalankan dilihat mampu memberikan sumbangan kepada peratusan Bidang Keberhasilan Utama Negara (National Key Result Areas - NKRA).

Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) yang menjadi agensi kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) telah menyatakan hasrat untuk menjadikan Koperasi Kredit khasnya dan juga Koperasi fungsi lain agar mematuhi Syariah pada semua aspek.

Justeru itu, SKM telah mengeluarkan satu garis panduan bagi mengawal selia objektif Pematuhan Syariah tersebut iaitu GP28 - Garis Panduan Tadbir Urus Syariah.

Oleh yang demikian, ANGKASA selaku badan apeks dalam gerakan koperasi telah dilantik secara rasmi oleh SKM untuk bersama-sama dengan SKM memartabatkan Maqasid Syariah melalui GP28 Ini. 2 pengiktirafan telah dikeluarkan oleh SKM kepada ANGKASA:

1. Pengiktirafan rasmi sebagai Jawatankuasa Syariah Dalaman sejak 30 Disember 2015 sehingga tahun 2020 - GP28, Bahagian B, No. 5 (a ). Pengiktirafan ini diteruskan lagi (di sambung) dengan ANGKASA melalui jawatankuasa ini mendapat lantikan kedua bermula Tahun 2020 sehingga 2023.

Lantikan ini secara langsung menunjukkan bahawa ANGKASA begitu komited untuk memastikan aktiviti dan transaksi ANGKASA berada di atas landasan Pematuhan Syariah.

2. Pengiktirafan rasmi sebagai Konsultan Syariah Luaran Koperasi sejak 23 Mac 2017 sehingga tahun 2020. Lantikan ini diteruskan lagi (di sambung) bermula tahun 2020 sehingga tahun 2023 di bawah GP28,  Bahagian B, No. 5 (c ).

Lantikan ini membuka peluang kepada gerakan koperasi untuk mendapatkan perkhidmatan dan Pengiktirafan Pematuhan Syariah melalui Sijil Pematuhan Syariah yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Syariah ANGKASA.

Ia juga secara langsung memberi gambaran mengenai kepercayaan pihak SKM kepada ANGKASA untuk bersama-sama dengan SKM membawa misi dan visi Pematuhan Syariah kepada gerakan koperasi khasnya dan perkembangan ekonomi negara amnya.

Oleh itu, Jawatankuasa Syariah ANGKASA (JSA)  ditubuhkan pada tahun 2010 memperincikan setiap aktiviti dan perniagaan yang dijalankan berada di dalam kerangka Syarak yang bersandarkan kepada sumber utama iaitu Al-Quran & Al-Sunnah serta sumber-sumber sekunder yang disepakati Ulama seperti Ijmak, Qiyas dan sebagainya. Sepertimana firman Allah SWT yang bermaksud :

            “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” [ Al-Baqarah : 275]

Gerak kerja Pematuhan Syariah dilaksanakan oleh Unit Pematuhan Syariah, Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Syariah ANGKASA selaku sekretariat kepada Jawatankuasa Syariah ANGKASA (JSA). Manakala gerak kerja yang berkaitan dengan pengurusan pula akan dilaporkan kepada Jawatankuasa Pengurusan dan Pembangunan Syariah ANGKASA (JPPS) serta Jawatankuasa Kerja Kebangsaan (JKK) pada perkara yang melibatkan penambahbaikan kepada Pematuhan Syariah peringkat dalaman ANGKASA.

SISTEM TAWARRUQ ANGKASA

Sistem Tawarruq ANGKASA yang dibangunkan oleh ANGKASA merupakan fasiliti atau kemudahan yang disediakan kepada koperasi-koperasi yang menjalankan aktiviti pembiayaan. Sistem ini juga merupakan instrumen Patuh Syariah yang komprehensif dan dinamik sejajar dengan keperluan Maqasid Syariah.

DEFINISI TAWARRUQ

Tawarruq didefinisikan sebagai satu bentuk jual beli yang melibatkan pembelian sesuatu barangan (komoditi) secara tangguh daripada satu pihak untuk dijual kepada pihak ketiga dengan harga tunai bagi mendapatkan wang tunai.

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN PEMATUHAN SYARIAH ANGKASA

Borang Permohonan Pematuhan Syariah ANGKASA


AGEN PUNGUTAN ZAKAT

PENGENALAN

Zakat perniagaan adalah salah-satu daripada komponen zakat yang wajib ditunaikan oleh individu muslim yang bergelar usahawan dan tidak terkecuali juga sektor koperasi.

Jumhur ulama bersependapat bahawa zakat diwajibkan ke atas harta perniagaan.

Firman Allah yang bermaksud:

"Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual-beli daripada mengingati Allah dan mendirikan solat serta menunaikan zakat." (An-Nur: 37)

Daripada Samurah bin Jundub bermaksud:

"Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. menyuruh kami mengeluarkan zakat daripada harta benda yang kami sediakan untuk dijual". (Riwayat Abu Daud dan Daraqutni)

ANGKASA SEBAGAI AGEN KUTIPAN ZAKAT KOPERASI

Untuk memudahkan pihak koperasi menunaikan zakat perniagaan koperasi masing-masing, ANGKASA telah mendapat hak lantikan sebagai agen kutipan zakat terutamanya kutipan zakat perniagaan.

Justeru itu koperasi boleh membuat bayaran zakat perniagaan melalui ANGKASA dan boleh mendapatkan perkhidmatan pengiraan zakat perniagaan daripada Unit Pengurusan dan Pembangunan Zakat di Bahagian Pengurusan& Pembangunan Syariah ANGKASA. Para pegawai daripada unit ini akan 'turun padang' ke koperasi bagi proses pengiraan zakat tersebut. ANGKASA telah mendapat lantikan amil daripada 14 buah negeri. ANGKASA juga telah menerima beberapa anugerah seperti Agen Zakat Kutipan Tertinggi oleh Pusat Zakat Melaka pada tahun 2011, Anugerah Komitmen Terbaik 2011, Anugerah Prestasi Kutipan Terbaik 2012, Anugerah Komitmen Terbaik 2014 dari Lembaga Zakat Selangor dan ANGKASA telah mendapat pengiktirafan tertinggi daripada Jabatan Perdana Menteri menerusi Anugerah Zakat Kebangsaan ( Syarikat Awam Berhad) pada tahun 2017.

KELEBIHAN BERZAKAT

Daripada Abu Hurairah R.A., Rasulullah S.A.W. bersabda yang bermaksud:

"Tidak akan berkurang harta kerana sedekah dan tiada seseorang yang memaafkan suatu aniaya kezaliman melainkan Allah menambahkan kemuliaan nya."

Sabda Rasulullah S.A.W. bersabda yang bermaksud:

"Dirikanlah kubu akan harta kamu dengan mengeluarkan zakat (iaitu terselamat harta-harta itu dari dicuri, hilang dan tercicir) dan jadikan lah akan sedekah kamu sebagai ubat atau penawar dan angkatlah bala atau ujian ke atas kamu dengan banyak berdoa.” (Riwayat At-Tabrani dan Abu Naim dan Al-Khatib)


INFAQ LIL-WAQF ANGKASA

Dalam merealisasikan hasrat untuk membentuk masyarakat yang prihatin dan sejahtera, satu instrumen khusus telah diwujudkan oleh ANGKASA yang dinamakan Infaq Lil-Waqf. Infaq Lil Waqf ANGKASA telah dirasmikan pada 15 Ogos 2011 dan telah mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) pada 5 Januari 2011 serta mendapat kelulusan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) pada 3 Disember 2010.

Secara ringkasnya ‘Infaq’ bermaksud sumbangan, ‘Lil’ bermaksud untuk dan ‘Waqf’ bermaksud wakaf. Gabungan perkataan ini memberi makna sumbangan derma dengan niat wakaf untuk melaksanakan amalan kebajikan wakaf yang mampu meningkatkan taraf sosio ekonomi ummah

Tujuan utama program ini adalah untuk menggalakkan individu, anggota koperasi, kakitangan awam dan pelanggan Bahagian Perkhidmatan Kredit dan Kewangan (BPKK) untuk sama-sama melaksanakan amalan menderma ataupun menyumbang untuk tujuan berwakaf. Selain daripada itu, program ini juga bertujuan untuk membangunkan harta bagi kepentingan masyarakat umum dan warga koperasi selain dapat menyediakan saluran kebajikan yang sistematik, dinamik dan bersepadu.

Unit Kutipan dan Pengurusan Dana Infaq Lil-Waqf di bawah Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Syariah ANGKASA telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan beberapa pendekatan seperti mengadakan rundingan, memberi taklimat secara langsung dan juga membuka kaunter bergerak bagi memudahkan lagi urusan sekiranya diperlukan.

Sumbangan boleh dibuat secara tunai, cek, potongan gaji dan wang pos. Terkini, para penyumbang boleh membuat arahan potongan Skim Infaq Lil-Waqf ANGKASA melalui CIMB Clicks.

 Bermula tahun 2010 sehingga Disember 2020 Kutipan dana Infaq Lil-waqf ANGKASA telah terkumpul sebanyak RM 18,524,418.73 dan juga telah diagihkan sebanyak RM 12,835,888.37

 

Bermula 2014 ANGKASA telah membangunkan beberapa projek antaranya;

- Penubuhan dan pembelian rumah Pusat Jagaan Darul Sakinah ANGKASA yang menempatkan anak yatim dan asnaf yang diuruskan oleh ANGKASA sendiri.

- Projek pembangunan ekonomi bersama Koperasi Kariah Masjid terpilih di seluruh negara.

- Menyumbang Mesin Hemodialisis dan bantuan kos rawatan pesakit Dialisis kepada Koperasi, Hospital Kerajaan, Hospital Swasta dan NGO

- Menyumbang dana pendidikan kepada sekolah, pusat-pusat pendidikan dan anak yatim serta asnaf

- Mewakafkan bangunan 2 tingkat kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ) di Bandar Baru Uda, Johor Bahru, Johor

- Mewakafkan kompleks pendidikan 2 tingkat yang mengandungi taska dan tadika kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang terletak di Presint 11 Putrajaya.

- Mewakafkan bangunan komersial 2 tingkat kepada Majlis Agama Islam Pulau Pinang (MAINPP) yang terletak di Bertam, Pulau Pinang

- Pembelian bangunan komersial wakaf 3 tingkat di Kuala Lipis Pahang

ANGKASA turut merancang untuk membangunkan sektor ekonomi dengan pembelian bangunan wakaf perniagaan di setiap negeri. Tujuannya dapat menyediakan tempat perniagaan yang strategik. Premis perniagaan disewakan kepada para usahawan khususnya dari gerakan koperasi dengan kadar sewaan yang kompetitif. Hasil sewaan disalurkan semula kepada dana Infaq Lil-Waqf untuk merangka projek lain dalam sektor kesihatan,pendidikan dan lain-lain.

Semoga usaha murni ini yang dijalankan oleh ANGKASA akan dapat memberi manfaat dan memupuk kesedaran serta keinsafan terhadap kelebihan berinfaq, bersedekah dan mewakafkan harta demi kemaslahatan golongan asnaf fakir miskin, anak-anak yatim mahu pun kepada mereka yang memerlukan.

Kedai Pejabat 2 Tingkat yang telah diwakafkan  kepada  Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ) yang terletak di Bandar Baru Uda, Johor Bahru pada tahun 2017.

Kompleks Kemudahan Awam 2 Tingkat Taska dan Tadika yang telah diwakafkan kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) di Presint 11, Putrajaya pada tahun 2019.

Kedai Pejabat 2 Tingkat yang telah diwakafkan   kepada Majlis Agama Islam Pulau Pinang (MAINPP) yang terletak di Bertam, Pulau Pinang pada tahun 2020.

Kedai Pejabat 3 Tingkat di Kuala Lipis, Pahang bagi manafaat masyarakat setempat bermula pada tahun 2021.

Pusat Jagaan Darul Sakinah ANGKASA menempatkan pelajar-pelajar asnaf dan fakir miskin terpilih bertempat di Seksyen 7, Kota Damansara, Selangor pada tahun 2016.

 


UNIT KOPERASI KARIAH MASJID

PENGENALAN

Masjid merupakan satu institusi yang amat penting buat umat Islam, kerana dalam sejarah perkembangan Islam semasa zaman Rasulullah masjid menjadi salah satu pusat syiar Islam. Masjid menjadi satu tempat untuk umat Islam melaksanakan ibadah dan aktiviti seperti solat, ceramah, membaca al – Qur’an, perbincangan, berzikir, pusat perkembangan ilmu dan sebagainya. Di zaman Rasulullah masjid menjadi satu tempat yang amat penting dalam menjana kekuatan umat Islam terutama dalam persediaan untuk menghadapi tentangan orang – orang kafir dan menjadi pusat ilmu.

Firman Allah Taala yang bermaksud: “Jangan engkau sembahyang di Masjid itu selama-lamanya, kerana sesungguhnya Masjid (Qubaa' yang engkau bina Wahai Muhammad), yang telah didirikan di atas dasar taqwa dari mula (wujudnya), sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Di dalam Masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka (mengambil berat) membersihkan (mensucikan) dirinya dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka (zahir dan batin). (Surah At-Taubah ayat 108).

Ayat ini boleh disimpulkan sebagai peranan utama masjid yang dibina pada hari ini seharusnya berdasarkan taqwa iaitu untuk diimarahkan dan dipenuhi dengan pelbagai aktiviti yang dapat meningkatkan keimanan kepada Allah dengan menjadikan setiap aktiviti adalah ibadah. Kesedaran inilah yang perlu disampaikan oleh institusi masjid kepada seluruh umat Islam agar matlamat pembentukan taqwa akan lahir dalam diri masyarakat Islam. Masjid Nabawi merupakan masjid yang dibina oleh Rasulullah s.a.w ketika sampai di Madinah. Ia dibina di atas tapak kebun kurma. Pembinaannya berasaskan batang pohon kurma sebagai tiang, pelepah kurma sebagai atap dan batu besar sebagai pintu gerbang. (Hadith. Anas bin Malik. Sahih Muslim: 816)

Wujudnya Masjid Nabawi di Madinah adalah sebagai asas persaudaraan Islam di antara Ansar dan Muhajirin. Antara peranan Masjid Nabawi ketika itu adalah tempat untuk:

1. Menunaikan ibadah solat.

2. Menyelesaikan masalah sosial umat Islam

3. Perbincangan meningkatkan ekonomi Islam

4. Latihan ketenteraan dan persiapan alat-alat peperangan.

5. Merawat tentera-tentera Islam yang tercedera ketika peperangan (Pusat rawatan/Hospital)

6. Perbicaraan sesuatu kes (Mahkamah)

7. Menyambut tetamu yang hadir dari luar Madinah

8. Memberi penerangan tentang sesuatu isu atau permasalahan

Kini, peranan masjid dikalangan umat Islam dilihat semakin pudar. Masjid hanya menjadi satu tempat untuk bersolat berjemaah, solat Jumaat dan majlis – majlis tertentu sahaja. Keadaan ini menjadikan fungsi dan peranan masjid pada ketika hari agak terbatas serta berbeza ketika di zaman Rasulullah.

PERANAN ANGKASA

Peranan dan fungsi masjid perlu di perluas dan diperkembangkan sejajar dengan perubahan serta keperluan umat Islam masa kini khususnya.

Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) sebagai badan puncak gerakan koperasi di Malaysia, melihat amat perlu untuk mendukung hasrat kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) serta Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) untuk membangunkan sektor koperasi melalui institusi masjid dan surau bagi kepentingan umat Islam dan masyarakat sekitarnya . Penubuhan Koperasi Kariah Masjid/ Surau  dilihat sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan peranan dan fungsi masjid menjadi lebih berkesan.

ANGKASA mewujudkan Unit Koperasi Kariah Masjid yang berperanan :-

- Memberi maklumat dan bimbingan penubuhan koperasi kariah masjid kepada jawatankuasa masjid dan ahli kariah Masjid/ Surau. 

- Merancang dan melaksanakan program penubuhan dan program pembangunan Koperasi Kariah Masjid/ Surau.

- Memberi khidmat nasihat serta bimbingan secara terus ke Koperasi Kariah Masjid secara percuma.

- Mewujudkan Konsortium sebagai sebahagian peneraju kepada gerakkan Koperasi Kariah Masjid bagi meningkatkan perolehan serta kepelbagaian aktiviti koperasi.

- Menjalinkan kerjasama strategik dengan agensi atau pihak yang berkaitan bagi meningkatkan perkhidmatan serta perolehan Koperasi Kariah Masjid.

Penubuhan Koperasi Kariah Masjid ini dilihat bukan sahaja dapat meningkatkan ekonomi kariah setempat malahan dapat mengeratkan perpaduan di kalangan umat islam. Kepelbagaian latar belakang serta kemahiran di kalangan kariah dilihat mampu melonjak gerakkan koperasi ke peringkat yang lebih tinggi. Kerjasama di antara koperasi kariah masjid seluruh negara akan membentuk sebuah jaringan perniagaan yang lebih meluas serta berperanan sebagai gerakkan pembangunan ekonomi umat islam di masa akan datang.        

KESIMPULAN

Dalam mempertingkat keupayaan dan keberkesan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu dan ekonomi umat Islam, penubuhan Koperasi di setiap masjid di lihat sebagai satu pendekatan yang realistic dan wajar. Konsep berkoperasi adalah selaras dengan kehendak Islam itu sendiri yang menggalakan umatnya untuk bekerjasama dan tolong-menolong dalam perkara-perkara kebaikan dan kebajikan . Firman Allah dalam ayatnya yang bermaksud :

...Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. Dan bertaqwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya). Surah Al-Maidah:  Ayat 2


MAKLUMAT PERHUBUNGAN

TUAN HAJI AZHAR HAMZAH
Pengurus Besar
Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Syariah ANGKASA

Unit 510, Tingkat 4, Blok C
Glomac Business Centre
No.10, Jalan SS 6/1, Kelana Jaya
47301 Petaling Jaya, Selangor
Petaling Jaya, Selangor
Telefon: +603 - 7884 6789 / +603 - 7884 6613 Faks: +603 - 7884 6677 E-mel: azhar.angkasa@gmail.com / azhar@angkasa.coop 

ENCIK MOHAMAD AZAHARI AHMAD
Penolong Pengurus Unit Pematuhan Syariah
Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Syariah ANGKASA

Tel : 03-7884 6673 / 03-7884 6616 
Faks : 03-7884 6677 Emel : azahari.angkasa@gmail.com / sistemtawarruq@gmail.com

ENCIK MOHD FAZELI ROSLY
Penolong Pengurus Unit Pengurusan dan Pembangunan Zakat
Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Syariah ANGKASA

Tel : 03-7884 6689 / 03-7884 6675
Faks : 03-7884 6677 Emel : fazeli.angkasa@gmail.com / zakat@angkasa.coop 

ENCIK MOHD. SAFIAN ABDUL RAHMAN
Penolong Pengurus Unit Kutipan dan Pengurusan Dana Infaq Lil-Waqf
Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Syariah ANGKASA

Tel : 03-7884 6767 / 03-7884 6618
Faks : 03-7884 6677 Emel : bard.angkasa@gmail.com / safian@angkasa.coop 

ENCIK AMRI SHARKAWI
Penolong Pengurus Unit Koperasi Kariah Masjid
Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Syariah ANGKASA
Tel : 03-7884 6790
Faks : 03-7884 6677 Emel :amri.angkasa@gmail.com