Bahagian Pengurusan Dan Pembangunan Syariah (BPPS)

 

VISI

Peneraju bagi koperasi dalam membangunkan kesejahteraan Ummah

MISI

Menyediakan produk dan perkhidmatan yang berteraskan Patuh Syariah

MOTTO

B - Bertaqwa

P - Progresif

P - Proaktif

S - Sistematik

OBJEKTIF

1. Meningkatkan kesedaran warga koperasi untuk membayar zakat individu dan zakat perniagaan koperasi.

2. Mengagihkan zakat perniagaan ANGKASA di kalangan warga koperasi yang memerlukan.

3. Menggalakkan warga koperasi yang terdiri daripada kakitangan koperasi, anggota koperasi dan pelanggan Bahagian Perkhidmatan Kredit dan Kewangan (BPKK) memberikan sumbangan melalui Program Infaq Lil-Waqf ANGKASA.

4. Meningkatkan koperasi yang mendapatkan Sijil Pematuhan Syariah.

5. Meningkatkan tahap pematuhan syariah di kalangan warga koperasi.

FUNGSI

1. Menggalakkan penubuhan dan pelaksanaan operasi berasaskan patuh syariah dan menjalankan tugas-tugas sekretariat kepada Jawatankuasa Syariah ANGKASA

2. Melaksanakan tanggungjawab sebagai wakil amil pungutan zakat koperasi dan lain-lain organisasi yang dibenarkan di negeri dengan kerjasama Majlis Agama Islam / Pusat Zakat Negeri serta membahagikan / menyampaikan zakat ANGKASA kepada asnaf mengikut ketetapan yang dibuat oleh Jawatankuasa Tadbir Kebangsaan (JTK)

3. Mengumpul dan menyelaras / mentadbir dana Infaq Lil-Waqf koperasi / anggota koperasi ahli dan lain-lain dengan nasihat / pemantauan Jawatankuasa Hisbah Skim Infaq Lil-Waqf ANGKASA

4. Pada amnya, melakukan apa-apa aktiviti yang berkaitan untuk mencapai semua atau sebahagian daripada tujuan-tujuan Jawatankuasa Pengurusan dan Pembangunan Syariah

CARTA ORGANISASI

 

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

TUAN HAJI AZHAR HAMZAH
Pengurus Besar 
Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Syariah ANGKASA

Unit 510, Tingkat 4, Blok C
Glomac Business Centre
No.10, Jalan SS 6/1, Kelana Jaya 
47301 Petaling Jaya, Selangor
Petaling Jaya, Selangor 


Telefon: +603 - 7884 6789 / +603 - 7884 6613 Faks: +603 - 78846677                      

Emel: azhar.angkasa@gmail.com / azhar@angkasa.coop


UNIT PEMATUHAN SYARIAH

PENGENALAN

Koperasi merupakan salah satu daripada sektor ekonomi yang semakin berkembang pesat di Malaysia. Penubuhan dan aktiviti yang dijalankan dilihat mampu memberikan sumbangan kepada peratusan Bidang Keberhasilan Utama Negara (National Key Result Areas - NKRA).

Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) yang menjadi agensi kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) telah menyatakan hasrat untuk menjadikan Koperasi Kredit khasnya dan juga Koperasi fungsi lain agar mematuhi Syariah pada semua aspek.

Justeru itu, SKM telah mengeluarkan satu garis panduan bagi mengawal selia objektif Pematuhan Syariah tersebut iaitu GP28 - Garis Panduan Tadbir Urus Syariah.

Oleh yang demikian, ANGKASA selaku badan apeks dalam gerakan koperasi telah dilantik secara rasmi oleh SKM untuk bersama-sama dengan SKM memartabatkan Maqasid Syariah melalui GP28 Ini. 2 pengiktirafan telah dikeluarkan oleh SKM kepada ANGKASA:

1. Pengiktirafan rasmi sebagai Jawatankuasa Syariah Dalaman sejak 30 Disember 2015 sehingga kini - GP28, Bahagian B, No. 5 (a ).

Lantikan ini secara langsung menunjukkan bahawa ANGKASA begitu komited untuk memastikan aktiviti dan transaksi ANGKASA berada di atas landasan Pematuhan Syariah.

2. Pengiktirafan rasmi sebagai Konsultan Syariah Luaran Koperasi sejak 23 Mac 2017 - GP28,  Bahagian B, No. 5 (c ).

Lantikan ini membuka peluang kepada gerakan koperasi untuk mendapatkan perkhidmatan dan Pengiktirafan Pematuhan Syariah melalui Sijil Pematuhan Syariah yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Syariah ANGKASA.

Ia juga secara langsung memberi gambaran mengenai kepercayaan pihak SKM kepada ANGKASA untuk bersama-sama dengan SKM membawa misi dan visi Pematuhan Syariah kepada gerakan koperasi khasnya dan perkembangan ekonomi negara amnya.

Oleh itu, Jawatankuasa Syariah ANGKASA (JSA)  ditubuhkan pada tahun 2010 memperincikan setiap aktiviti dan perniagaan yang dijalankan berada di dalam kerangka Syarak yang bersandarkan kepada sumber utama iaitu Al-Quran & Al-Sunnah serta sumber-sumber sekunder yang disepakati Ulama seperti Ijmak, Qiyas dan sebagainya. Sepertimana firman Allah SWT yang bermaksud :

            “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” [ Al-Baqarah : 275]

Gerak kerja Pematuhan Syariah dilaksanakan oleh Unit Pematuhan Syariah, Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Syariah ANGKASA selaku sekretariat kepada Jawatankuasa Syariah ANGKASA (JSA). Manakala gerak kerja yang berkaitan dengan pengurusan pula akan dilaporkan kepada Jawatankuasa Pengurusan dan Pembangunan Syariah ANGKASA (JPPS) serta Jawatankuasa Kerja Kebangsaan (JKK) pada perkara yang melibatkan penambahbaikan kepada Pematuhan Syariah peringkat dalaman ANGKASA.

 

SISTEM TAWARRUQ ANGKASA

Sistem Tawarruq ANGKASA yang dibangunkan oleh ANGKASA merupakan fasiliti atau kemudahan yang disediakan kepada koperasi-koperasi yang menjalankan aktiviti pembiayaan. Sistem ini juga merupakan instrumen Patuh Syariah yang komprehensif dan dinamik sejajar dengan keperluan Maqasid Syariah.

1) Definisi Tawarruq

Tawarruq didefinisikan sebagai satu bentuk jual beli yang melibatkan pembelian sesuatu barangan (komoditi) secara tangguh daripada satu pihak untuk dijual kepada pihak ketiga dengan harga tunai bagi mendapatkan wang tunai.

MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN PEMATUHAN SYARIAH ANGKASA

Borang Permohonan Pematuhan Syariah ANGKASA


EJEN PUNGUTAN ZAKAT 

1) Pengenalan

Zakat perniagaan adalah salah-satu daripada komponen zakat yang wajib ditunaikan oleh individu muslim yang bergelar usahawan dan tidak terkecuali juga sektor koperasi.

Jumhur ulama bersependapat bahawa zakat diwajibkan ke atas harta perniagaan.

Firman Allah yang bermaksud:

"Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual-beli daripada mengingati Allah dan mendirikan solat serta menunaikan zakat."

(An-Nur: 37)

Daripada Samurah bin Jundub bermaksud:

"Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. menyuruh kami mengeluarkan zakat daripada harta benda yang kami sediakan untuk dijual".

(Riwayat Abu Daud dan Daraqutni)

2) ANGKASA sebagai Agen Kutipan Zakat Koperasi

Untuk memudahkan pihak koperasi menunaikan zakat perniagaan koperasi masing-masing, ANGKASA telah mendapat hak lantikan sebagai agen kutipan zakat terutamanya kutipan zakat perniagaan.

Justeru itu koperasi boleh membuat bayaran zakat perniagaan melalui ANGKASA dan boleh mendapatkan perkhidmatan pengiraan zakat perniagaan daripada Unit Pengurusan dan Pembangunan Zakat di Bahagian Pengurusan& Pembangunan Syariah ANGKASA. Para pegawai daripada unit ini akan 'turun padang' ke koperasi bagi proses pengiraan zakat tersebut. ANGKASA telah mendapat lantikan amil daripada 14 buah negeri. ANGKASA juga telah menerima beberapa anugerah seperti Agen Zakat Kutipan Tertinggi oleh Pusat Zakat Melaka pada tahun 2011, Anugerah Komitmen Terbaik 2011, Anugerah Prestasi Kutipan Terbaik 2012, Anugerah Komitmen Terbaik 2014 dari Lembaga Zakat Selangor dan ANGKASA telah mendapat pengiktirafan tertinggi daripada Jabatan Perdana Menteri menerusi Anugerah Zakat Kebangsaan ( Syarikat Awam Berhad) pada tahun 2017.

3) Kelebihan Berzakat

Daripada Abu Hurairah R.A., Rasulullah S.A.W. bersabda yang bermaksud:

"Tidak akan berkurang harta kerana sedekah dan tiada seseorang yang memaafkan suatu aniaya kezaliman melainkan Allah menambahkan kemuliaan nya."

Sabda Rasulullah S.A.W. bersabda yang bermaksud:

"Dirikanlah kubu akan harta kamu dengan mengeluarkan zakat (iaitu terselamat harta-harta itu dari dicuri, hilang dan tercicir) dan jadikan lah akan sedekah kamu sebagai ubat atau penawar dan angkatlah bala atau ujian ke atas kamu dengan banyak berdoa.”

(Riwayat At-Tabrani dan Abu Naim dan Al-Khatib)


INFAQ LIL-WAQF ANGKASA

Infaq Lil-Waqf ANGKASA telah dirasmikan pada 15 Ogos 2011 dan telah mendapat kelulusan daripada Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) pada 3 Disember 2010 melalui surat bil.(94)/dlm MAIS/E/MAL/01/007/09. Seterusnya kelulusan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) diperoleh pada 5 Januari 2011 melalui surat bil. SKM.IP(UU)2622 Jld9(44).

Secara ringkasnya, definisi 'Infaq' bermaksud 'sumbangan'. Manakala 'Lil' memberi maksud 'untuk' dan 'Waqf' pula adalah 'wakaf'. Gabungan perkataan ini membawa makna sumbangan derma dengan niat waqaf untuk melaksanakan amalan kebajikan waqaf yang berupaya meningkatkan taraf sosioekonomi ummah.

Tujuan utama program ini adalah untuk menggalakkan anggota koperasi dan pelanggan Bahagian Perkhidmatan Kredit dan Kewangan (BPKK) untuk sama-sama melaksanakan amalan menderma ataupun menyumbang untuk tujuan wakaf. Selain daripada itu, program ini juga bertujuan untuk membangunkan harta bagi kepentingan masyarakat umum khususnya warga koperasi selain dapat menyediakan saluran kebajikan yang sistematik, dinamik dan bersepadu.

ANGKASA berusaha untuk menyebarluaskan amalan mulia ini di samping menyemarakkan usaha membudayakan waqaf melalui kutipan sumbangan daripada warga koperasi khasnya dan masyarakat umumnya untuk disalurkan kepada pembangunan wakaf di Malaysia.

Unit Kutipan dan Pengurusan Dana Infaq Lil-Waqf di bawah Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Syariah ANGKASA telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan beberapa pendekatan seperti mengadakan rundingan, memberi taklimat secara langsung dan juga membuka kaunter bergerak bagi memudahkan lagi urusan sekiranya diperlukan.

Sumbangan boleh dibuat secara tunai, cek, potongan gaji dan wang pos. Terkini, para penyumbang boleh membuat arahan potongan Skim Infaq Lil-Waqf ANGKASA menerusi CIMB Clicks.

Bermula 2014 ANGKASA telah membangunkan beberapa projek antaranya;

  - Penubuhan Pusat Jagaan Darul Sakinah ANGKASA yang menempatkan anak yatim dan asnaf yang diuruskan oleh ANGKASA sendiri.

  - Projek pembangunan ekonomi bersama Koperasi Kariah Masjid terpilih di seluruh negara.

  - Menyumbang Mesin Hemodialisis dan bantuan kos rawatan pesakit Dialisis kepada Koperasi, Hospital Kerajaan, Hospital Swasta dan NGO

  - Menyumbang dana pendidikan kepada sekolah, pusat-pusat pendidikan dan anak yatim serta asnaf

  - Mewakafkan bangunan 2 tingkat di Bandar Baru Uda Johor kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ)

  - Mewakafkan bangunan 3 tingkat di Bandar Kuala Lipis, Pahang

  - Mewakafkan kompleks pendidikan 2 tingkat yang mengandungi taska dan tadika yang terletak di Presint 11 Putrajaya kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).

ANGKASA turut membangunkan sektor ekonomi dengan perancangan membeli premis perniagaan di setiap negeri dan diwakafkan kepada Majlis Agama Islam Negeri berkenaan. Tujuannya dapat menyediakan tempat perniagaan yang strategik. Premis perniagaan disewakan kepada para usahawan khususnya dari gerakan koperasi dengan kadar sewaan yang kompetitif. Hasil sewaan disalurkan semula kepada dana Infaq Lil-Waqf untuk merangka projek lain dalam sektor kesihatan dan pendidikan.

Semoga usaha murni ini yang dijalankan oleh ANGKASA akan dapat memberi manfaat dan memupuk kesedaran serta keinsafan terhadap kelebihan berinfaq, bersedekah dan menafkahkan harta demi maslahah kebaikan golongan asnaf fakir miskin, anak-anak yatim mahu pun kepada mereka yang memerlukan.

Projek Kompleks Pendidikan Wakaf ANGKASA - Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) di Presint 11,Putrajaya

Projek Wakaf ANGKASA - Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang iaitu bangunan 3 Tingkat Di Bertam Walk, Bertam Perdana, Kepala Batas, Pulau Pinang

Pusat Jagaan Darul Sakinah ANGKASA menempatkan pelajar-pelajar asnaf dan fakir miskin terpilih bertempat di Seksyen 7, Kota Damansara, Selangor.


MAKLUMAT PERHUBUNGAN

TUAN HAJI AZHAR HAMZAH
Pengurus Besar
Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Syariah ANGKASA

Unit 510, Tingkat 4, Blok C
Glomac Business Centre
No.10, Jalan SS 6/1, Kelana Jaya
47301 Petaling Jaya, Selangor
Petaling Jaya, Selangor
Telefon: +603 - 7884 6789 / +603 - 7884 6613 Faks: +603 - 7884 6677 E-mel: azhar.angkasa@gmail.com / azhar@angkasa.coop 

ENCIK MOHAMAD AZAHARI AHMAD
Penolong Pengurus Unit Pematuhan Syariah
Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Syariah ANGKASA

Tel : 03-7884 6673 / 03-7884 6616 
Faks : 03-7884 6677 Emel : azahari.angkasa@gmail.com / sistemtawarruq@gmail.com

ENCIK MOHD FAZELI ROSLY
Penolong Pengurus Unit Pengurusan dan Pembangunan Zakat
Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Syariah ANGKASA

Tel : 03-7884 6689 / 03-7884 6675
Faks : 03-7884 6677 Emel : fazeli.angkasa@gmail.com / zakat@angkasa.coop 

ENCIK MOHD. SAFIAN ABDUL RAHMAN
Penolong Pengurus Unit Kutipan dan Pengurusan Dana Infaq Lil-Waqf
Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Syariah ANGKASA

Tel : 03-7884 6767 / 03-7884 6618
Faks : 03-7884 6677 Emel : bard.angkasa@gmail.com / safian@angkasa.coop