Bahagian Komunikasi Korporat (BKK)

VISI 

Menjadikan ANGKASA Sebagai Penggerak Saluran Komunikasi Berkesan Dalam Menyebarluaskan Informasi Mengenai Kebaikan Koperasi Dan Mempromosi Mengenai ANGKASA Sebagai Badan Penggerak Kemajuan Koperasi Dan Gerakan Koperasi Di Malaysia Agar Koperasi Berperanan Menjalankan Kegiatan Ekonominya Dengan Berkesan Demi Kebaikan Anggotanya.

MISI

Menjadi Bahagian Yang Mempromosi Dan Menyebarluaskan Secara Berterusan Mengenai Ilmu Koperasi, Kegiatan, Informasi Mengenai Koperasi Serta ANGKASA Dan Juga Gerakan Koperasi Di Malaysia Supaya Institusi Koperasi Diterima Baik Secara Menyeluruh Oleh Masyarakat Sebagai Penggerak Utama Ekonomi Rakyat. 

TERMA RUJUKAN 

BIL

TERMA RUJUKAN / BIDANG KUASA / AKTIVITI

TOR 1

Merancang, mengurus, mengatur tugas dan melaksanakan tugas-tugas berkaitan skop fungsi Bahagian Komunikasi Korporat ANGKASA

TOR 2

 

Memanfaatkan peluang mempromosi melalui kerjasama smart partnership dengan kesemua saluran media massa bercetak, elektronik dan juga media sosial yang berintegriti lagi diyakini demi kefahaman setiap rakyat di negara ini mengenai kebaikan dan pentingnya berkerjasama melalui institusi koperasi

TOR 3

Melaksana dan memainkan peranan secara berkesan dengan melaksanakan tanggungjawab sosial koperasi (CSR) supaya ANGKASA dan nilai-nilai murni yang diamalkan dalam institusi koperasi dapat dirasai oleh masyarakat serta memberi manfaat kepada mereka

TOR 4

 

Membantu memberi penerangan kepada koperasi-koperasi melalui media massa ANGKASA mengenai pelbagai peluang perniagaan dan menambah pengetahuan kepada para anggota dan pemimpin koperasi

TOR 5

Unit Media dan Dokumentasi

5.1  Mengawal selia perjalanan dan pengurusan Unit Media dan 
Dokumentasi supaya menepati tugas dan fungsi unit tersebut 
sebagaimana yang ditetapkan 


5.3  Merangka keperluan mendokumentasi aktiviti, produk dan 
perkhidmatan ANGKASA
 dan mengumpulkan koleksi bahan bacaan dan bahan artifak koperasi untuk kelestarian sejarah gerakan Koperasi di Perpustakaan Koperasi Malaysia dan Muzium Koperasi Malaysia

TOR 6

Unit Komunikasi dan Multimedia


6.1 Mengawalselia perjalanan dan pengurusan Unit Komunikasi dan Multimedia supaya menepati tugas dan fungsi unit tersebut sebagaimana yang ditetapkan

6.2  Memperkukuh kolaborasi perhubungan awam di antara ANGKASA dengan agensi-agensi sektor awam, sektor swasta koperasi dan Badan Bukan Kerajaan serta mengenal pasti inisiatif-inisiatif Kerajaan untuk dipromosikan kepada sektor Koperasi.

6.3  Merancang dan melaksanakan program promosi dan publisiti untuk manfaat ANGKASA 
dan Gerakan Koperasi Malaysia

6.4  Merancang penerbitan pelbagai produk audio visual untuk keperluan 
mempromosikan ANGKASA dan Gerakan Koperasi Malaysia

6.5 Melaksanakan program Tanggungjawab Sosial Koperasi (CSR) untuk merakyatkan inisiatif jangkauan melalui kerja kemasyarakatan dan kesukarelawanan dikalangan anggota koperasi dan orang awam

 

 

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

ENCIK HALIM HAJI IBRAHIM
Pengurus Besar 
Bahagian Komunikasi Korporat

Pejabat Pengurus Besar Bahagian Komunikasi Korporat (Tingkat 3)
Wisma Ungku A. Aziz,
Jalan SS6/1, Kelana Jaya
Peti Surat 8797, Pejabat Pos Kelana Jaya
46798 Petaling Jaya, Selangor
Telefon: +603 - 7884 6481 / 03-7800 8170 Faks: +603 - 7804 2315 E-mel: halim6158@gmail.com