Bahagian Kepimpinan Modal Insan Dan Pembangunan Keusahawanan (BKMIPK)

VISI

Menjadi Bahagian Yang Melestarikan Pendidikan Koperasi Dan Mencapai Pembangunan Modal Insan Dan Kepimpinan Koperasi Terunggul Menjelang 2030.

MISI

Menyediakan Latihan Pendidikan Modal Insan Dan Kepimpinan Yang Berkualiti Dalam Memenuhi Keperluan Ahli Sejajar Dengan Dasar Serta Aspirasi ANGKASA.

MOTTO

“ PENDIDIKAN MEMBENTUK INSAN CEMERLANG”

TERMA RUJUKAN (TOR)

BIL

TERMA RUJUKAN / BIDANG KUASA / AKTIVITI

TOR 1

Merancang serta menjalankan program kepimpinan dan modal insan khususnya dalam aspek jatidiri, prinsip, nilai dan falsafah koperasi serta menghasilkan penerbitan yang bersesuaian dengan aspirasi dan matlamat koperasi.

TOR 2

Merancang program – program yang menekankan pengamalan ilmu koperasi secara ‘hand on’.

TOR 3

Membimbing koperasi dalam bentuk ‘Business Coaching’.

TOR 4

Merancang serta menjalankan seminar, konvensyen atau apa-apa program yang bersesuaian dalam memacu kepada pencapaian matlamat meningkatkan kepimpinan profesional serta telus dalam tadbir urus kepada koperasi.

TOR 5

Merancang serta menjalankan program kepimpinan dan modal insan kepada ahli koperasi ANGKASA secara ‘hands on’ dalam bidang yang berkaitan dan bersesuaian selari dengan matlamat dan aspirasi ANGKASA.

TOR 6

Merancang serta menjalankan seminar, konvensyen atau apa-apa program yang bersesuaian dalam memacu kepada pencapaian matlamat meningkat kepimpimpinan professional serta telus dalam tadbir urus kepada koperasi.

Bahagian Kepimpinan Modal Insan bertanggungjawab memberikan Pendidikan koperasi kepada koperasi-koperasi yang menjadi ahli ANGKASA di seluruh Malaysia. Bahagian ini terbahagi kepada Unit Modal Insan dan Unit Kepimpinan. Sasaran impak program Pendidikan  tahun 2020 bagi melahirkan koperator-koperator yang seimbang dari segi emosi dan jasmani melalui program-program yang dilaksanakan:

Unit Modal Insan

Unit Modal Insan menyediakan kursus-kursus asas separuh hari kepada koperasi. Modul yang disediakan terdiri dari Tadbir Urus , Mesyuarat Agung ,Kewangan Koperasi dan Business Model Canvas (BMC). Kursus bertujuan agar anggota berbermaklumat berhubung koperasi dan seterusnya memainkan peranan dan menyokong koperasi yang dianggotainya.

Pencapaian peserta menghadiri kursus ini sehingga November 2019 sebanyak 305 program telah dilaksanakan dengan kehadiran dari 338 koperasi dan seramai 10,274 peserta yang hadir  dari koperasi dewasa dan sekolah.

Bagi tahun 2020, Unit Modal Insan turut menawarkan dua program ‘Coop Care’ kepada koperator koperasi sekolah. Menyemai sifat  prihatin terhadap masyarakat di kalangan warga koperasi sekolah agar lebih bertanggungjawab. Ianya juga mendidik warga koperasi sekolah agar melibatkan diri di dalam aktiviti komuniti yang boleh memberi manfaat kepada koperasi sekolah.

Unit Kepimpinan

Pendidikan kepada koperator turut disalurkan melalui penganjuran konvensyen, seminar dan bengkel. Objektif progam ini ialah untuk melahirkan anggota dan pemimpin koperasi yang berilmu, berwawasan dan berintegriti ,berstrategik dan mampu mendorong  dan mendokong halatuju koperasi mencapai kejayaan

Melalui Unit Kepimpinan , pada tahun 2019 telah berjaya memberi pendidikan koperasi melalui program Seminar Kepimpinan Anggota dan Seminar Kepimpinan Anggota Lembaga,dengan kerjasama JPAN. Sebanyak 1,344 koperasi dan 2,424 peserta telah menyertai kedua-dua  Seminar berkenaan.

Pada tahun 2020, berdasarkan peruntukan  sebanyak 16 program Seminar Pembangunan Koperasi akan ditawarkan kepada koperator koperasi. Program ini dilaksanakan  dengan kerjasama  JPAN seluruh Malaysia. Objektif seminar ini ialah untuk  merangsang penglibatan koperasi dalam  sektor ekonomi bernilai tinggi,membudayakan amalan tadbir urus koperasi berdasarkan Jatidiri, prinsip dan falsafah koperasi serta mewujudkan jaringan pembangunan sektor koperasi yang mantap.

Pada tahun ini juga Bahagian Sumber Manusia telah bekerjasama dengan Bahagian Kepimpinan Modal Insan dan Pembangunan Keusahawanan untuk mengadakan kursus untuk pengurusan dan kakitangan  ANGKASA. Sebanyak 12  kursus telah dirancang, 10 kursus di Semenanjung dan 2 di Sabah dan Sarawak.

LAPORAN PELAKSANAAN KEPIMPINAN BAHAGIAN KEPIMPINAN MODAL INSAN DAN PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN

Sila klik di sini untuk muat turun

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN

Sila klik di sini untuk muat turun


BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEMASARAN PRODUK KOPERASI

1. PENGENALAN

Membangun dan memperkasa produk-produk koperasi adalah usaha berterusan yang berkait secara langsung dengan keusahawanan dan perniagaan koperasi. Gerakan koperasi negara semakin dilimpahi koperasi-koperasi berasaskan keusahawanan yang sentiasa mengambil peluang untuk mengembangkan perniagaan mereka melalui perusahaan produk-produk berdaya maju. Koperasi-koperasi seperti ini mengambil inisiatif dengan memanfaatkan platform gerakan koperasi yang menghidangkan 6 juta saiz pasaran melalui pelbagai segmen. Walaubagaimanapun, bilangan yang berjaya kurang memberikan kesan yang besar pada KDNK kerana saiz perniagaan yang berskala kecil dan hanya tertumpu pada pasaran tempatan.

Kesediaan produk-produk untuk pasaran skala besar seperti eksport dan hypermarket perlu diberi perhatian yang teliti agar kelestarian penempatan produk-produk koperasi dalam pasaran dapat dikukuhkan. ANGKASA sebagai badan apex sentiasa berusaha memastikan kelestarian tersebut melalui perancangan strategik yang baik. Hingga kini ANGKASA telah membangunkan 62 sku produk 100 Champion dan 66 sku produk pra 100Champion. Perancangan dan perlaksanaan program-program harus seiring dengan kehendak atau keperluan keusahawanan dan perniagaan koperasi agar dapat memberi impak terutama dalam KDNK.

2. VISI DAN MISI

Bagi membentuk perancangan strategik bahagian ini, penetapan visi dan misi adalah penting.

Visi

Meneraju pembangunan dan pemasaran produk koperasi di dalam pasaran tempatan dan luar negara.

Misi

- Mengenalpasti dan membangunkan produk-produk koperasi mengikut piawai kelayakan pasaran yang disasarkan.

- Mempromosi produk dan perkhidmatan koperasi ke dalam pasaran sasaran.

- Mewujudkan penempatan pasaran produk-produk koperasi ke pasaran terbuka.

3. OBJEKTIF DAN MATLAMAT

Objektif

- Memastikan produk-produk koperasi dibangunkan dari sudut pembungkusan dan perlabelan hingga mencapai tahap keperluan pasaran dalam dan luar negara.

- Menggalakkan koperasi pengeluar produk untuk mengekalkan atau menambahbaik kualiti produk untuk kesediaan pasaran.

- Memastikan produk-produk koperasi dapat dibangunkan dari sudut kapasiti pengeluaran mengikut kehendak pasaran yang disasarkan.

- Merangsang perniagaan koperasi dan anggota koperasi dari sudut perkhidmatan logistik produk-produk koperasi.

Matlamat

- Bilangan koperasi yang terlibat dalam bidang keusahawanan dan perniagaan dapat ditingkatkan.

- Bilangan produk koperasi yang dipromosi dan ditempatkan dalam pasaran dapat ditingkatkan.

- Koperasi dapat meningkatkan pendapatan sosioekonomi sekaligus menyumbang kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).

4. TERMA RUJUKAN DAN

Terma rujukan Bahagian Pembangunan Dan Pemasaran Produk Koperasi dibahagi kepada 3 iaitu:-

TOR 1

PEMBANGUNAN PRODUK KOPERASI

1. Mengenalpasti koperasi-koperasi yang mengeluarkan dan mengedarkan produk untuk disenarai tapis, direkod dan dicerakin.

2. Mengenalpasti serta mencadangkan produk-produk yang menepati syarat untuk ke program pembangunan produk.

3. Memantau perlaksanaan pembangunan produk koperasi bagi tujuan penambahbaikkan.

TOR 2

PUSAT PENGUMPULAN PRODUK KOPERASI (CPRC)

1. Pusat pengumpulan produk-produk koperasi untuk tujuan promosi dan pemasaran.

2. Pusat inkubator kepada produk-produk keluaran dan edaran koperasi.

3. Menjadi Pusat Rujukan produk keluaran koperasi.

4. Merekod semua produk-produk koperasi dalam daftar produk.

TOR 3

PROMOSI DAN PEMASARAN

1. Mengenalpasti serta merancang program-program pemasaran bagi produk koperasi yang terpilih.

2. Mengenalpasti rakan-rakan strategik bagi tujuan promosi dan pemasaran.

3. Mengenalpasti segmen pasaran yang bersesuaian untuk produk-produk koperasi yang terpilih di dalam dan luar negara.

4. Mengenalpasti penempatan produk dalam pasaran dalam dan luar negara.

5. Merekod impak pemasaran yang dijalankan di bawah program-program yang telah dilaksanakan.

5. STRUKTUR DAN PERANAN

Bahagian Pembangunan dan Pemasaran Produk Koperasi

Unit Pembangunan Produk

Unit Promosi & Pemasaran

A.     Pembangunan Produk

A.     Pemasaran Dalam Negara

B.     Pusat Sumber Produk Koperasi (CPRC)

B.     Projek Go Global                  

5.1 Unit Pembangunan Produk

5.1.1. Pembangunan Produk

Peranan tertumpu kepada produk-produk koperasi yang telah dibangunkan dibawah Program Pembangunan Produk 100 Champion dan produk-produk yang mempunyai kriteria pasaran eksport dan seluruh negara. Keupayaan koperasi pengeluar dinilai semula dari sudut :

- Kapasiti

Saiz pengeluaran produk yang dapat memenuhi permintaan pasaran terpilih. ‘Top 10’ produk koperasi telah disenaraipendek bagi tujuan pasaran utama eksport. Selain itu, produk-produk sedia pasaran akan dikenalpasti untuk tujuan sama.

- Pemasaran

Kemampuan mengenalpasti segmen pasaran dan lingkungan saiz pasaran lepas dan semasa yang telah dikuasai. Kesediaan koperasi untuk menembusi pasaran yang lebih luas.

iii. Tadbir Urus

Pengukuran dari segi pengurusan koperasi berfokus kepada perusahaan dan perniagaan koperasi diberi perhatian agar koperasi dapat memberi jaminan pembekalan dalam pemasaran untuk jangka masa panjang sekaligus dapat memantau peningkatan sosiekonomi koperasi.

Program-program pembangunan dirancang mengikut peruntukan kewangan semasa yang melibatkan :

a) Pengumpulan produk-produk baru dari pelbagai kategori dan mengikut kriteria pemilihan.

b) Program pensijilan HALAL untuk produk koperasi yang mempunyai potensi pasaran.

Program pensijilan HALAL bertujuan membantu produk koperasi terpilih daripada Program Pra 100 Product Champion yang belum mempunyai sijil halal. Program ini akan dijalankan bersama ARC (Angkasa Research & Certification). Kriteria dan syarat pemilihan produk adalah seperti berikut:

a) Produk koperasi (dikeluarkan atau diedarkan oleh koperasi).

b) Mempunyai pensijilan MeSTI dari Kementerian Kesihatan Malaysia.

c) Jangka hayat produk sekurang-kurangnya 6 hingga 12 bulan.

d) Mempunyai potensi permintaan pasaran (penilaian pasaran).

e) Mempunyai kapasiti pembekalan.

f) Koperasi mempunyai sekurang-kurangnya seorang pekerja beragama Islam.

g) Koperasi mendapat persetujuan mesyuarat ALK atau Mesyuarat Agung.

h) Koperasi menandatangani akujanji memenuhi komitmen koperasi untuk menyediakan setiap syarat keperluan dalam proses pensijilan halal.

5.1.2. Pusat Sumber Produk Koperasi (PSPK/CPRC)

i. Mewujudkan pusat rujukan yang memainkan peranan Inkubator kepada produk-produk  koperasi. Peranan CPRC adalah seperti berikut :

a) Mengumpul produk dan menyedia serta menyimpan pengkalan data produk-produk koperasi untuk dijadikan bahan rujukan pembangunan produk dan pasaran produk. Pemusatan pengkalan data produk (kerjasama SKM).

b) Mewujudkan ruang pameran produk-produk koperasi dalam dan luar negara : Asean Product Centre.

c) Menyediakan aktiviti networking seperti product pitching, pemadanan perniagaan dan showcase : wujudkan segmen pasaran produk.

d) Pusat kajian pasaran : data pasaran produk mengikut segmen dan kriteria tertentu : Segmen pasaran dalam dan luar negara (kerjasama MATRADE).

e) Sumber rujukan perkhidmatan : Latihan, pentadbiran koperasi dan pembiayaan (kerjasama agensi berkaitan).

f) Memberi sokongan untuk pembangunan produk-produk koperasi demi meningkatkan kelangsungan pasaran produk serta koperasi.

ii. Merealisasikan kerjasama langsung dengan pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Institut Koperasi Malaysia dalam usaha mengumpul, membangun dan memperkasakan produk-produk koperasi dan koperasi-koperasi keusahawanan.

5.2 Unit Promosi dan Pemasaran

Mempromosi produk-produk koperasi terpilih melalui acara-acara dalam dan luar negara serta mengenalpasti segmen pasaran yang bersesuaian untuk tujuan penempatan produk. Fokus program tertumpu kepada:

5.2.1.  Pasaran dalam negara

Tumpuan pemasaran dan penempatan  produk-produk yang dibangun dan diperkasakan adalah seperti berikut :

a) Projek BA100.

b) Pasaraya-pasaraya besar.

c) Pusat-pusat pengedaran koperasi di bawah SKM (7 buah Pusat Pengedaran koperasi)

Program-program promosi dirancang perlaksanaannya melalui acara-acara pameran peringkat kebangsaan, aktiviti pameran dalam gerakan koperasi dan memperkenalkan Malaysian Coop Plate : State Edition iaitu acara yang menghidangkan pelbagai jenis produk makanan dan minuman dari gerakan koperasi Malaysia. Ianya merupakan satu platform mengenalpasti produk-Produk Koperasi dipersembahkan dari aspek pembungkusan dan perlabelan yang mana pelanggan mengalami melalui penglihatan dan sentuhan iaitu menikmati aroma dan rasa produk-produk yang dihidangkan. Objektifnya adalah untuk mempromosi dan memperkenalkan produk koperasi untuk ditawarkan kepada pelanggan sasaran. Konsep MCP juga dilaksana dalam Projek Go Global.

LOGO MALAYSIAN COOP PLATE

5.2.2.  Projek Go Global

Perancangan  Program Go Global mengetengahkan aktiviti Malaysian Coop Plate. Antara objektif program ini adalah untuk mempromosi produk dan perkhidmatan Malaysia serta produk halal kepada pasaran sasaran. Angkasa mempunyai peranan penting dalam memastikan produk-produk koperasi  dapat diperkenalkan ke seluruh dunia melalui pelbagai platform. Fokus pasaran adalah 4 buah negara ASEAN iaitu Thailand, Brunei, Singapura dan Vietnam. Proses perlaksanaan adalah seperti berikut :

Sebelum Program

Tempoh

✔    Perbincangan dengan rakan strategik di negara yang terlibat

✔    Mengenalpasti pasaran termasuk pemilihan produk.

✔    Komunikasi dengan MATRADE: ‘liason & coodination’ terutama dengan buyer

✔    Usaha mendapatkan ‘local/international buyer’.

✔    Pengurusan produk untuk keperluan ‘freight forwarding’

✔    Menguruskan pendaftaran produk jika mendapat pilihan ‘buyer’.

✔    Pengurusan kastam dan eksais

✔    Pengurusan acara termasuk persediaan peserta dan penyedia acara.

✔    Lain-lain yang dirasakan perlu untuk kemasukan produk ke negara luar.

1-4 bulan

Semasa Program

Tempoh

✔    Pameran

✔    ‘Networking Session’

✔    Demonstrasi Produk dan Uji Rasa

✔    Pemadanan Perniagaan

✔    MoA (jika ada)

4 - 5 hari

Selepas Program

Tempoh

✔    Tindakan susulan atas MoA (jika berlaku urusniaga semasa program)

✔    Pengurusan produk untuk keperluan ‘buyer’.

✔    Logistik : penghantaran

Mengikut keperluan semasa dan kontrak yang dipersetujui kedua-dua pihak.

6. KESIMPULAN

Koperasi-koperasi pengeluar produk atau koperasi keusahawanan  merupakan penyumbang yang melengkapi rantaian pembekalan produk-produk koperasi ke seluruh negara mahupun luar negara. Adalah menjadi peranan utama bagi koperasi-koperasi seperti ini untuk mengusahakan pengeluaran produk berkualiti, selamat dan halal untuk pasaran koperasi dan terbuka. ANGKASA mempunyai peranan malah tanggungjawab yang besar selaku badan apex gerakan koperasi negara untuk mengemudi keusahawanan koperasi selaras dengan Dasar Keusahawanan Negara. Program pembangunan ini dilaksanakan secara berterusan yang mana melibatkan kumpulan koperasi yang baru menyertai dan juga yang telah dan sedang melalui proses dalam program pembangunan. Ini amat penting kerana setiap koperasi yang dibangunkan ini adalah juga pembekal bekalan dan perkhidmatan dalam Projek Pembekalan Barangan Asas dan Produk Koperasi yang sedang dilaksanakan (skala kecil) dan yang dalam perancangan (skala besar). Tujuannya tidak lain, adalah untuk memajukan aktiviti ekonomi koperasi dalam sektor pemborongan dan peruncitan serta mencapai matlamat mengurangkan kos sara hidup masyarakat terutamanya dalam gerakan koperasi.

SEBARANG  MAKLUMAT SILA HUBUNGI:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEMASARAN PRODUK KOPERASI

TELEFON:           03-7884 6669 / 03-7884 6681

FAKSIMILI:           03-7803 2074

EMAIL:           b3pk.angkasa@gmail.com


MAKLUMAT PERHUBUNGAN

TUAN HAJI ANUAR BULIN
Pengurus Besar 
Bahagian Kepimpinan Modal Insan dan Pembangunan Keusahawanan

No.110, Blok C
Glomac Business Centre
Jalan SS 6/1, Kelana Jaya 
47301 Petaling Jaya, Selangor
Telefon: +603 - 7884 6666 / +603 - 7884 6777 (Setiuasaha) Faks: +603 - 7803 2074 E-mel: hjanuar.angkasa@gmail.com

Sila klik di sini untuk muat turun nombor telefon kakitangan Bahagian Kepimpinan Modal Insan dan Pembangunan Keusahawanan ANGKASA