Informasi Umum


Kertas Kerja Konvensyen Pemerkasaan Koperasi Berlandaskan Semangat Bekerjasama dan Keusahawanan

Kertas Kerja 1

Tajuk: Pencapaian Gerakan Koperasi Malaysia Masa Kini: Satu Analisis
Pembentang: Hajah Meriam Mat Nor, Timbalan Pengerusi Eksekutif, Suruhanjaya Koperasi Malaysia
Klik di sini untuk muat turun


Kertas Kerja 2

Tajuk: Kemurnian Koperasi: Antara Persepsi dan Realiti
Pembentang: 
Haji Nasir Khan Yahaya, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan ANGKASA
Klik di sini untuk muat turun


Kertas Kerja 3

Tajuk: Institusi Koperasi Sebagai Penyumbang Ketiga Ekonomi Negara
Pembentang:
Puan Wan Suraya Wan Mohd Radzi, Ketua Setiausaha, Kementerian Pembangunan Usahawan
Klik di sini untuk muat turun


Kertas Kerja 4

Tajuk: Pemerkasaan koperasi: Pengajaran daripada Koperasi Pertanian
Pembentang:
Datin Paduka Prof. Dr. Puan Fatimah Mohamed Arshad, Felo Penyelidik Institut Kajian Dasar Pertanian & Makanan, Universiti Putra Malaysia
Klik di sini untuk muat turun


Kertas Kerja 5

Tajuk: Kesesuaian Dasar dan Undang-Undang Koperasi
Pembentang: 
Haji Aznul Affendi Hassan Basri dari Messrs Aznul & Co (Advocates & Solicitors) 
Klik di sini untuk muat turun


Buku Konvensyen Kebangsaan Koperasi Patuh Syariah ANGKASA & UKM (KONSIS) 2016

1. Keperluan Koperasi Patuh Syariah Pada Masa Kini
Shofian Ahmad 

Klik di sini untuk muat turun

2. Skim Ar Rahnu Koperasi: Kajian Perbandingan Antara Ar Rahnu YAPEIM dan Pos Ar Rahnu Malaysia
Asiah Alkharib Shah & Salmy Edawati Yaacob

Klik di sini untuk muat turun

3. Koperasi Kredit Menurut Perspektif Syariah: Tinjauan Dari Sudut Sejarah dan Pandangan Ulamak Terhadapnya
Mohd Mazli Mohd Aini, Salmy Edawati Yaacob & Ahmad Dahlan Salleh

Klik di sini untuk muat turun

4. Local Governance and Shariah Co-operatives in Indonesia
Abdul Ghafar Ismail & Muhammad Hasbi Zaenal

Klik di sini untuk muat turun

5. Keanggotaan Pelajar Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Dalam Koperasi Sekolah Menurut Persfektif Islam
Muhamad Fairus Sharrif & Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani

Klik di sini untuk muat turun

6. Reaksi Institusi Zakat Terhadap Cadangan Melokalisasi Pentadbiran Zakat Di Institusi Pengajian Tinggi
Dicky Wiwittan Toto Ngadiman, Salmy Edawati Yaacob & Hairunnizam Wahid

Klik di sini untuk muat turun

7. Shariah Governance Framework For Islamic Co-operative in Malaysia: The Need For A Centralized Shariah Advisory Body
Muhammad Issyam Itam@Ismail & Rusni Hasan

Klik di sini untuk muat turun

8. Instrumen Pembiayaan Peribadi Tunai Islam di Malaysia: Satu Soroton Literatur
Amir Fazlim Yusoff & Muhammad Shahir Ridzuan Md Radzi

Klik di sini untuk muat turun